Projekty EU

Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekty wspófinansowane ze środków dotacji Unii Europejskiej:


Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 4. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Tytuł projektu: Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby firmy OZAMET

Cel: Zwiększenie wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Efekty projektu: Zmniejszenie obciążenia dla środowiska, przez redukcję emisji CO2.

Wartość projektu: 229 965,51 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 158 919,26 zł

Tytuł projektu: Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby firmy OZAMET

Dotacje europejskie


Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP

Tytuł projektu: Organizacja udziału w targach międzynarodowych firmy OZAMET

Cele projektu dotyczą wzrostu konkurencyjności firmy w obszarach bezpośrednio związanych z promocją oferty na rynkach zagranicznych.

Efekty projektu: Wejście na nowe rynki zagraniczne.

Wartość projektu: 194 340,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 78 984,20 zł


Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja

Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP

Tytuł projektu: Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa OZAMET

Cele projektu dotyczą wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych.

Efekty projektu: Wejście na nowe rynki zagraniczne.

Wartość projektu: 1 317 586,47zł

Wkład Funduszy Europejskich: 519 500,33 złł